Regulamin INT.pl

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT POCZTOWYCH W DOMENIE INT.PL

I.  DEFINICJE:

INTERIA.PL - INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (31-539), przy ul. Kotlarska 11, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem 0001009169, NIP 6772118727.

Regulamin - niniejszy dokument wraz z załącznikami.

Usługa - nadanie Adresu Elektronicznego, przypisanie mu określonej przestrzeni dyskowej na serwerach INTERIA.PL, oraz umożliwienie korzystania z konta pocztowego w celach: odbierania, wysyłania, zapisywania, przechowywania i usuwania wiadomości poczty elektronicznej.

Adres Elektroniczny - to indywidualne, wybrane przez Użytkownika oznaczenie w domenie znajdujące się w ofercie INTERIA.PL nadawane przez INTERIA.PL dla konta pocztowego umożliwiające wymianę informacji za pomocą Usługi.

Umowa - umowa zawarta na świadczenie Usługi na warunkach określonych w Regulaminie.

Użytkownik - osoba fizyczna będąca drugą stroną Umowy zawartej z INTERIA.PL, upoważniona do korzystania z Usługi za pośrednictwem konta pocztowego.

Serwis - system stron WWW o ograniczonym dostępie, za pośrednictwem którego Użytkownik może zarządzać Usługą, dostępny pod adresem https://int.pl/.

Spam - wiadomość elektroniczna, której treść i kontekst są niezależne od tożsamości odbiorcy, ponieważ ta sama treść może być skierowana do wielu innych potencjalnych odbiorców, a jej odbiorca nie wyraził uprzedniej, możliwej do weryfikacji, zamierzonej, wyraźnej i zawsze odwoływalnej zgody na otrzymanie tej wiadomości. Treść wiadomości daje odbiorcy podstawę do przypuszczeń, iż nadawca wskutek jej wysłania może odnieść korzyści nieproporcjonalne w stosunku do korzyści odbiorcy wynikających z jej odebrania.

Usługa o podwyższonej opłacie - publicznie dostępna usługa telekomunikacyjna obejmująca usługę telekomunikacyjną z dodatkowym świadczeniem w rozumieniu art. 64 ust. 1 i art. 65 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1954), świadczona przez operatora telekomunikacyjnego dla Użytkownika posiadającego aktywny numer telefoniczny w jego sieci na indywidualne żądanie Użytkownika na warunkach odrębnego regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych za opłatą, której dodatkowe świadczenie określone jest na stronach Serwisu (nadanie nowego hasła do konta pocztowego).

II.  POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania oraz funkcjonowania kont pocztowych w domenie int.pl.

2. Warunkiem korzystania z Usługi jest akceptacja Regulaminu.

3. Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 1219) przez firmę: INTERIA.PL sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Kotlarska 11, 31-539 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS - 0001009169, NIP 6772118727. Kontakt z INTERIA.PL:

a. tel. +48 12 646 28 12,

b. fax. + 48 12 646 27 10,

c. e-mail: bok@firma.interia.pl,

d.  adres: ul. Kotlarska 11, 31-539 Kraków.

4. Usługa stanowi usługę elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 1219)

5. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieokreślony.

6. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się z chwilą rozwiązania Umowy przez którąkolwiek ze Stron i usunięcia konta pocztowego,


III.  WYMAGANIA TECHNICZNE


1. Korzystanie z Usługi możliwe jest przy pomocy dowolnego urządzenia końcowego z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarki internetowej, której rodzaj i wersja są zgodne z przeglądarkami internetowymi, dla których Usługa została dostosowana. Pełne korzystanie z funkcjonalności udostępnianych w ramach Usługi jest możliwe po podaniu przez Użytkownika alternatywnego adresu e-mail oraz numeru telefonu komórkowego w ramach ustawień konta pocztowego, które to dane będą przetwarzane dla celów odzyskiwania dostępu do konta pocztowego, w tym na wypadek utraty hasła do konta pocztowego, zmiany danych dostępowych do konta pocztowego lub jego usunięcia.

2. Użytkownik jest zobowiązany zapewnić we własnym zakresie wyżej wymienione urządzenie z dostępem do Internetu oraz właściwą wersję przeglądarki internetowej.

3. Usługa została dostosowana do prawidłowej pracy w przeglądarkach, których spis znajduje się na stronie: http://help.int.pl/news-wspierane-przegladarki,nId,2571950.

4. Z Usługi można korzystać za pośrednictwem Serwisu, poprzez aplikację mobilną lub dowolne oprogramowanie klienta pocztowego.

5. INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do wprowadzenia rozwiązań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa korzystania z Usługi polegających w szczególności na wyborze obrazków bezpieczeństwa przez Użytkownika lub korzystaniu z Usługi za pośrednictwem potwierdzonych przez Użytkownika urządzeń końcowych. Informacje o zasadach korzystania z powyższych zabezpieczeń, w tym ewentualne koszty związane z Usługami o podwyższonej opłacie udostępnianymi dla celów tych zabezpieczeń, będą udostępniane na stronach Serwisu.


IV.  BIURO OBSŁUGI KLIENTA


1. Biuro Obsługi Klienta (BOK) udziela Użytkownikom informacji w zakresie świadczonych usług. Godziny pracy BOK są wskazane na stronie o adresie http://help.int.pl/bok

2. Opłata za połączenie telefoniczne z BOK pod wskazanym numerem jest równa opłacie za zwykłe połączenie telefoniczne zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta abonent.


V.  LICENCJA


1.  INTERIA.PL udziela zgody na korzystanie z Usługi w ramach infrastruktury teleinformatycznej INTERIA.PL za pomocą dowolnego programu - klienta obsługującego protokół POP3, IMAP lub inny, aplikacji oraz stron Serwisu na warunkach licencji nieodpłatnej.

2. Wyłączne prawa do oprogramowania komputerowego oraz wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują INTERIA.PL lub podmiotom, z którymi INTERIA.PL zawarła odpowiednie umowy.

3. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z oprogramowania zgodnie z przepisami prawa, jednak wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku osobistego.

4. Wyłączne prawa do oprogramowania komputerowego Serwisu lub udostępnianej aplikacji mobilnej oraz wchodzące w  ich  skład  elementy  graficzne,  oprogramowanie  oraz  prawa   w zakresie baz danych podlegają ochronie  prawnej  i przysługują  INTERIA.PL  lub podmiotom, z którymi INTERIA.PL zawarła odpowiednie umowy.

5. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z oprogramowania w celu korzystania z Usługi zgodnie z przepisami prawa oraz Regulaminem.

6. W ramach aplikacji mobilnej oraz stron Serwisu przeznaczonych do korzystania z Usługi mogą zostać udostępnione Użytkownikom funkcjonalności umożliwiające uzyskanie dostępu do treści portalu www.interia.pl wraz z opcją ich dopasowania do zaobserwowanych, zadeklarowanych lub przewidywanych preferencji Użytkowników opracowanych przez INTERIA.PL w oparciu o dane charakteryzujące sposób korzystania z Usługi lub portalu www.interia.pl przez Użytkowników. Użytkownicy będą każdorazowo informowani o udostępnieniu funkcjonalności, o których mowa w zdaniu poprzednim, oraz o możliwości ich wyłączenia.


VI.  ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ


1. INTERIA.PL świadczy Usługę bez opłat, z tym że zastrzega sobie prawo do wprowadzenia opłat za całość lub cześć funkcjonalności zgodnie obowiązującym prawem.

2. Usługa obejmuje:

a. umożliwienie Użytkownikom wybrania Adresu Elektronicznego,

b. umożliwienie Użytkownikom korzystania z konta pocztowego z dowolnego urządzenia końcowego za pośrednictwem oprogramowania webmail udostępnianego za pośrednictwem Serwisu, oprogramowania klienta pocztowego lub dedykowanej aplikacji mobilnej.

3. Umowa o świadczenie Usługi zostaje zawarta z chwilą rejestracji konta pocztowego.

4. Zawarcie Umowy wymaga akceptacji Regulaminu.

5. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy następuje w drodze wiadomości e-mail przesłanej na Adres Elektroniczny.

6. Umowa dotycząca Usługi jest zawierana w języku polskim. INTERIA.PL nie udziela gwarancji w zakresie dostępności Serwisu jak i dostarczanych informacji. INTERIA.PL świadczy Usługę ze zwykłą starannością i ponosi odpowiedzialność za zgodność świadczenia Usługi z Umową.

7. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji Umowy, Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:

a. podania w formularzu rejestracyjnym przy tworzeniu konta pocztowego wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Użytkownika;

b. niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Użytkownika w związku z zawarciem Umowy w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego ich wykonania;

c. korzystania z Usługi w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego w tym w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Użytkowników;

8. Konto pocztowe może być wykorzystywane wyłącznie dla celów osobistych niezwiązanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową Użytkownika. Dla Użytkowników zainteresowanych korzystaniem z usług analogicznych do Usługi dla celów związanych z działalnością gospodarczą lub zawodową, w tym dla podmiotów niebędących osobami fizycznymi, INTERIA.PL posiada w swojej ofercie odrębne warianty usług umożliwiające korzystanie z usług w takim zakresie.

9. Usługa nie stanowi usługi telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800, z późn. zm.)

10. INTERIA.PL zastrzega, że w Serwisie funkcjonują opcje przypominania hasła do konta pocztowego. Możliwość skorzystania z każdej z nich zależy od Użytkownika. W przypadku możliwości weryfikacji tożsamości Użytkownika Biuro Obsługi Klienta może nadać nowe hasło (wyłącznie jeden raz dla Adresu Elektronicznego i w wypadku braku możliwości skorzystania z innej opcji przypomnienia hasła przez Użytkownika). Ze względów bezpieczeństwa wygenerowane hasło powinno zostać zmienione przez Użytkownika niezwłocznie po odzyskaniu dostępu do konta pocztowego.

11. Użytkownik samodzielnie bierze na siebie ryzyko braku wyboru odpowiedniej opcji przypomnienia hasła, a INTERIA.PL oświadcza, iż Biuro Obsługi Klienta lub inny upoważniony dział przedsiębiorstwa INTERIA.PL nie nadaje ani nie weryfikuje uprawnień i nie nadaje nowych haseł (poza przypadkiem określonym w ust. 10 powyżej).

12. Usługa o podwyższonej opłacie polega na przyjmowaniu przez operatora telekomunikacyjnego od Użytkownika wiadomości SMS z numeru wskazanego w ustawieniach konta pocztowego Użytkownika oraz otrzymanie w zamian przez Użytkownika w formie wiadomości SMS świadczenia dodatkowego wskazanego na stronach Serwisu (usługa SMS Premium) lub wysłaniu Użytkownikowi przez operatora telekomunikacyjnego za pośrednictwem wiadomości SMS kod na numer wskazany przez Użytkownika, którego wykorzystanie na stronach Serwisu umożliwia otrzymanie świadczenia dodatkowego wskazanego na stronach Serwisu (usługa Direct Billing).

13. W celu uzyskania dostępu (nadanie nowego hasła) do konta pocztowego Użytkownik może skorzystać z Usługi o podwyższonej opłacie.

14. W przypadku skorzystania z Usługi o podwyższonej opłacie w celu odzyskania dostępu do Konta, otrzymana przez Użytkownika wiadomość SMS stanowi jednocześnie nowe hasło dostępu do Konta. Każdorazowe skorzystanie z Usługi o podwyższonej opłacie powoduje wygenerowanie nowego hasła dostępu do Konta. Ze względów bezpieczeństwa hasło wygenerowane przy pomocy Usługi o podwyższonej opłacie powinno zostać zmienione przez Użytkownika niezwłocznie po odzyskaniu dostępu do Konta.

15. Opłaty za skorzystanie z Usługi o podwyższonej opłacie są każdorazowo uwidocznione na stronach internetowych Serwisu. Podane na stronie ceny zawierają odpowiednią stawkę VAT we wszystkich sieciach telefonii komórkowej. Opłata za skorzystanie z Usługi o podwyższonej opłacie nie podlega zwrotowi. Faktury za skorzystanie z Usługi o podwyższonej opłacie wystawia bezpośrednio operator telekomunikacyjny za usługi świadczone w ramach działalności telekomunikacyjnej.

16. Usługodawcą Usługi o podwyższonej opłacie jest operator telekomunikacyjny, w którego sieci aktywowana jest karta SIM abonenta. INTERIA.PL nie ponosi odpowiedzialności za świadczenie Usługi o podwyższonej opłacie, o ile należyte świadczenie Usługi o podwyższonej opłacie nie zależy od okoliczności pozostających po stronie INTERIA.PL.

17. Usługa o podwyższonej opłacie dostępna jest dla polskich sieci komórkowych:

a. T-Mobile Polska S.A. KRS: 0000391193, NIP: 5261040567

b. Orange Polska S.A. KRS: 0000010681, NIP: 5260250995

c. P4 Sp. z o.o. KRS 0000217207, NIP: 9512120077

d. Polkomtel Sp. z o.o. KRS 0000419430, NIP: 5271037727

i wyłącznie dla użytkowników kart SIM aktywowanych na terenie Polski.

18. INTERIA.PL może udostępnić Użytkownikom korzystającym z Usługi za pośrednictwem Serwisu lub aplikacji mobilnej udostępnianej przez INTERIA.PL funkcję galerii plików pocztowych, która umożliwia prezentację pod odrębnym indywidualnym adresem internetowym, utworzonym dla tych celów przez INTERIA.PL i zabezpieczonym przed dostępem osób trzecich, wybranych plików multimediów stanowiących załączniki korespondencji e-mail wysyłanej przez Użytkowników.

19. Informacje o obsługiwanych plikach multimediów w ramach funkcji galerii plików pocztowych są udostępniane na bieżąco na stronach Serwisu.

20. W sytuacji, gdy Użytkownik posiada aktywną funkcję galerii plików pocztowych z chwilą utworzenia i wysłania nowej wiadomości e-mail generowany jest indywidualny adres internetowy oraz hasło dostępu do utworzonej galerii plików pocztowych, które są umieszczane w treści wysłanej przez Użytkownika wiadomości.

21. Dostęp do galerii plików pocztowych realizowany jest po kliknięciu w indywidualny adres internetowy odnośnej galerii plików pocztowych po wprowadzeniu hasła dostępu, o którym mowa w ust. 20 powyżej.

22. Jeżeli Użytkownik nie chce korzystać z funkcji galerii plików pocztowych, to może wyłączyć tę funkcję w trakcie tworzenia wiadomości e-mail lub w ustawieniach swojego Konta dostępnych w Serwisie lub w aplikacji mobilnej udostępnianej przez INTERIA.PL. Funkcja galerii plików pocztowych może zostać wyłączona także w odniesieniu do wiadomości, które zostały uprzednio wysłane. Szczegółowe instrukcje odnośnie wyłączenia funkcji galerii plików pocztowych są udostępniane na bieżąco na stronach Serwisu.

23. INTERIA.PL dołoży wszelkich starań celem zapewnienia odpowiednich mechanizmów kontroli dostępu do indywidualnych adresów internetowych, w ramach których udostępniane są pliki multimediów Użytkowników korzystających z funkcji galerii plików pocztowych.

24. Użytkownik jest odpowiedzialny za korzystanie z funkcji galerii plików pocztowych, w tym ponosi wyłączną odpowiedzialność za udostępnienie hasła dostępu do utworzonych galerii plików pocztowych innym osobom niż adresat wysłanej wiadomości.

25. INTERIA.PL nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia przez Użytkownika osobom trzecim haseł dostępu do indywidualnych galerii plików pocztowych oraz za inne przypadki uzyskania dostępu do indywidualnych galerii plików pocztowych z powodu okoliczności niezależnych od INTERIA.PL.

26. Wszelkie prawa do oprogramowania oraz wchodzące w ich skład elementy graficzne oraz prawa w zakresie baz danych dotyczące mechanizmu galerii plików pocztowych podlegają ochronie prawnej i przysługują INTERIA.PL.

27. INTERIA.PL samodzielnie decyduje o sposobie udostępniania funkcji galerii plików pocztowych, w tym jakie oprogramowanie i w jakiej wersji jest udostępniane dla tych celów.

28.Użytkownik może korzystać z mechanizmu galerii plików pocztowych pod warunkiem przestrzegania postanowień Regulaminu. Użytkownik, w związku z korzystaniem z galerii plików pocztowych, nie uzyskuje żadnych praw do udostępnianego oprogramowania oraz interfejsu poza uprawnieniem do korzystania z funkcji galerii plików pocztowych zgodnie z Regulaminem.

 

VII.    WYPOWIEDZENIE LUB WYGAŚNIĘCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

1. Użytkownik może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, w każdym czasie, poprzez wybór opcji "Usuwanie konta" w panelu ustawień konta pocztowego. Wykonanie procedury usunięcia konta pocztowego powoduje nieodwracalne usunięcie zawartości konta pocztowego i zablokowanie Adresu Elektronicznego.

2. INTERIA.PL może wypowiedzieć Umowę:

a.  ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy:

i. Użytkownik dopuści się działań określonych w rozdziale XII Regulaminu,

ii. nazwa Adresu Elektronicznego lub konta pocztowego jest wyrażeniem powszechnie uznanym za obraźliwe lub niezgodne z dobrymi obyczajami,

iii. nazwa konta pocztowego pozwala przypuszczać, że innemu Użytkownikowi przysługuje pierwszeństwo w jej zarejestrowaniu,

iv. Użytkownik wykorzystuje konto pocztowe w sposób sprzeczny z Regulaminem,

v. Użytkownik zgłosi żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych,

vi. Użytkownik podejmie próbę wykorzystywania konta pocztowego niezgodnie z jego przeznaczeniem, a w szczególności w przypadkach działania na szkodę innych Użytkowników (np. prowadzenia akcji rozsyłania niezamówionych informacji handlowych), a także działania na szkodę INTERIA.PL,

vii. Przeniesienie na osoby trzecie prawa do korzystania Konta, o ile INTERIA.PL w uzasadnionych przypadkach nie wyraziła na to zgody,

viii. trwałe zaprzestanie świadczenia usług drogą elektroniczną przez INTERIA.PL, w tym zaprzestanie świadczenia Usługi.

b. za jednomiesięcznym terminem wypowiedzenia, w przypadku, gdy jest to uzasadnione ważnymi powodami natury technicznej, prawnej lub organizacyjnej,

c. w przypadku wykonania prawa, o którym mowa w rozdz. X ust. 3 lit. b Regulaminu, z zastrzeżeniem, że skutek wypowiedzenia Umowy nastąpi w przypadku dalszego braku logowania do Konta przez okres dłuższy niż 366 dni (okres wypowiedzenia) od dnia usunięcia korespondencji przechowywanej na Koncie oraz wysłania przez INTERIA.PL wiadomości elektronicznej na Adres Elektroniczny Użytkownika informującej o skorzystaniu z prawa do wypowiedzenia Umowy przez INTERIA.PL w niniejszym trybie; z chwilą dokonania logowania do konta pocztowego przez Użytkownika w okresie, o którym mowa powyżej, oświadczenie INTERIA.PL o wypowiedzeniu Umowy uznaje się jako niebyłe.

3. Użytkownikowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usług, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy Użytkownik wykonuje poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej - mailem wysłanym na podany wyżej adres email - lub w formie pisemnej. Wzór formularza odstąpienia jest dostępny pod adresem https://p.iplsc.com/-/000HCI42HGRH7HTP.pdf.

4. Użytkownik może również dokonać wypowiedzenia Umowy w każdym czasie niezależnie od przyczyny za wypowiedzeniem przesłanym do Biura Obsługi Klienta.

5. Przypomnienie hasła lub informowanie o nowych wiadomościach na koncie za pośrednictwem wiadomości SMS wskutek skorzystania przez Użytkownika z Usługi o podwyższonej opłacie lub kodu promocyjnego rozliczane jest przez operatora telekomunikacyjnego lub podmiot - organizatora promocji w przypadku kodów promocyjnych.


VIII.  DANE OSOBOWE

1. Podając dane osobowe Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że świadczenie Usługi wiąże się z podaniem przez Użytkownika danych (w tym także danych osobowych), które INTERIA.PL będzie przetwarzać na warunkach określonych w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2. Każdy Użytkownik ma prawo do ochrony jego prywatności przez INTERIA.PL.

3. Zasady dotyczące przetwarzania przez INTERIA.PL danych osobowych Użytkowników określają zapisy wskazane poniżej oraz szczegółowo w odniesieniu do rodzaju konta pocztowego lub Usługi - informacje przesyłane w ramach wykonania przepisanych prawem obowiązków informacyjnych.

4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych dla celów wykonania Umowy jest INTERIA.PL.

5. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są w ramach ścieżki rejestracji, dodatkowo INTERIA.PL wysyła informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w ramach potwierdzenia zawarcia Umowy drogą mailową.

6. INTERIA.PL informuje, że w serwisie prywatnosc.interia.pl publikuje informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym przydatne dane kontaktowe. Użytkownik może realizować swoje prawa za pośrednictwem panelu ustawień Konta, serwisu prywatnosc.interia.pl lub w dowolnej innej formie.

7. INTERIA.PL poza wskazanymi w nocie informacyjnej, o której mowa w ust.4 powyżej, przewiduje się następujące cele drugorzędne:

a. przeniesienie danych do archiwum,

b. audyty lub postępowania wyjaśniające,

c. wdrożenie mechanizmów kontroli, zarządczej,

d. pozostałe badania statystyczne lub badania historyczne, lub naukowe,

8.  INTERIA.PL będzie przetwarzać dane osobowe Użytkownika oraz dane dotyczące korzystania przez niego z Usługi w następujących celach:

a. zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Usługi, w tym umożliwienia dostępu na wypadek utraty hasła,

b. realizacji płatności za konto pocztowe lub inne opcje płatne dostępne w ramach Usługi,

c. zapewnienia możliwości wyboru i zachowania ustawień personalizowanych,

d. analitycznych i statystycznych, by ulepszać Usługę,

e. poznawania preferencji Użytkownika w zakresie korzystania z treści pochodzących z portalu www.interia.pl celem ich dopasowania danemu Użytkownikowi w ramach udostępnianych funkcjonalności Usługi,

f. ustalenia odpowiedzialności Użytkownika w przypadku uzyskania przez INTERIA.PL wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), pod warunkiem utrwalenia dla celów dowodowych faktu uzyskania wiadomości oraz jej treści.

9. Z chwilą potwierdzenia zawarcia Umowy przez Interia.pl, Użytkownik otrzyma informacje na temat zasad i sposobu przetwarzania danych osobowych wymaganych w tym m.in.:

a. podstawy prawnej przetwarzania danych,

b. celów przetwarzania danych,

c. odbiorców danych,

d. zakresie przetwarzanych danych,

e. możliwościach realizacji uprawnień gwarantowanych przepisami prawa.


IX.  OGRANICZENIA TECHNICZNE I MERYTORYCZNE


1.  INTERIA.PL nie ponosi odpowiedzialności za:

a. szkody powstałe w wyniku ingerencji osób trzecich, wadliwego działania czynników zewnętrznych oraz innych systemów (np. sieci telekomunikacyjnych), niezależnych od INTERIA.PL,

b. utratę danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria kabla, sprzętu, oprogramowania, itd.) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od INTERIA.PL (działanie osób trzecich),

c. szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej,

d. treść korespondencji wysyłanej przez Użytkowników Usługi oraz inną zawartość przesyłanych wiadomości,

e. szkodę wynikającą z dostępu do konta pocztowego Użytkownika przez osoby nieuprawnione, która jest konsekwencją okoliczności niezależnych od INTERIA.PL,

f. szkody powstałe w wyniku niedotrzymania przez Użytkownika postanowień Regulaminu.

g. sposób w jaki będą wykorzystywane konta pocztowe przez Użytkowników, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki bądź szkody,

h. materiały i dane pobrane z sieci Internet, w szczególności od innych Użytkowników.

2. INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do wprowadzenia limitu na transfer danych z i do Konta (tzw. quota), w tym zablokowania możliwości wysyłania wiadomości w przypadku zaobserwowania w trybie XII Regulaminu, korzystania z Usługi w sposób niezgodny z Regulaminem. Przywrócenie pełnej funkcjonalności jest możliwe tylko i wyłącznie w drodze zmiany hasła.

3. INTERIA.PL zastrzega sobie również prawo do wprowadzenia limitów pojemności przechowywanych danych w ramach Usługi oraz do zablokowania konta pocztowego w trybie rozdz. XII Regulaminu, w sytuacji gdy zaobserwuje, że Użytkownik korzysta z Usługi niezgodnie z jej przeznaczeniem, w szczególności w sytuacji wykorzystywania Usługi jako usługi udostępniania przestrzeni dyskowej do przechowywania znacznej ilości danych niestanowiących standardowej korespondencji poczty elektronicznej lub niestandardowej konfiguracji protokołów komunikacyjnych poczty elektronicznej (w tym podłączenie do Usługi drukarki, kamery, faxu).

4. INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do zablokowania możliwości ponownego dodania określonego aliasu Adresu Elektronicznego wykorzystywanego w ramach konta pocztowego zgodnie z okresami ustalonymi w ramach wewnętrznych procedur obowiązujących w INTERIA.PL. Dostępność aliasu przypisanego do usuniętego konta pocztowego następuje z chwilą ponownego udostępnienia Adresu Elektronicznego w ramach tego konta pocztowego zgodnie z wewnętrznymi procedurami obowiązującymi w INTERIA.PL.

5. INTERIA.PL oświadcza, że dane eksploatacyjne dotyczące korzystania przez Użytkownika z Usługi, w tym zapisy zawierające informacje o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemów informatycznych INTERIA.PL, mogą być udostępniane wyłącznie organom państwa uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.


X.  OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA INTERIA.PL

1. INTERIA.PL dołoży wszelkich starań celem zapewnienia prawidłowego świadczenia Usługi.

2. INTERIA.PL zobowiązuje się do nieudostępniania danych identyfikacyjnych Użytkownika osobom trzecim za wyjątkiem przypadków określonych przepisami prawa.

3. INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do:

a. natychmiastowego zaprzestania świadczenia Usługi w przypadku, gdy Użytkownik rażąco naruszy postanowienia Regulaminu, o czym Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany przez INTERIA.PL,

b. usuwania korespondencji, która jest przechowywana na Koncie, jeżeli Użytkownik konta pocztowego nie logował się do konta pocztowego przez okres dłuższy niż 366 dni (licząc od daty ostatniego logowania), bez możliwości ich ponownego odtworzenia,

c. systematycznego usuwania zbędnych wiadomości zgromadzonych na koncie pocztowym w folderze Kosz oraz SPAM, jeśli czas ich przechowywania w tym folderze jest dłuższy niż 30 dni. Tego rodzaju wiadomości będą automatycznie kasowane, bez możliwości ich ponownego odtworzenia.

d. odmowy rejestracji bądź zablokowania już zarejestrowanego konta pocztowego o określonej nazwie, jeżeli nazwa tego konta pocztowego pozwala przypuszczać, że innemu Użytkownikowi przysługuje pierwszeństwo w jej zarejestrowaniu, w szczególności w związku z uzyskaniem wiarygodnego zgłoszenia,

e. ograniczenia lub całkowitego zablokowania możliwości otrzymywania wiadomości z pewnych adresów elektronicznych, a nawet całych domen oraz adresów IP, w szczególności w razie stwierdzenia naruszania przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub praw osób trzecich przez treści wysyłane z tych adresów,

f. zakończenia świadczenia Usługi poprzez zamknięcie części lub całości Serwisu, po opublikowaniu na stronach Serwisu odpowiedniej informacji,

g. systematycznego przenoszenia nieprzeczytanych wiadomości zgromadzonych na koncie pocztowym w folderach Oferty i Społeczności do folderu Kosz, jeśli czas ich przechowywania w tych folderach jest dłuższy niż 45 dni (licząc od daty otrzymania maila),

h. wdrożenia i rozwoju oprogramowania antyspamowego wykorzystywanego w ramach Usługi, w tym mechanizmów umożliwiających zaklasyfikowanie danej wiadomości jako SPAM także po jej przyjęciu w infrastrukturze informatycznej INTERIA.PL oraz przenoszenia takich wiadomości do folderu SPAM.

4. INTERIA.PL dołoży wszelkich starań celem zapewnienia prawidłowego działania Serwisu i ochrony danych znajdujących się na serwerach INTERIA.PL, w szczególności INTERIA.PL nieodpłatnie umożliwia korzystanie z technik kryptograficznych (przy wykorzystaniu protokołu bezpiecznej transmisji danych) w przypadku logowania i dla sesji za pośrednictwem Serwisu.

5. W przypadku zgłoszenia przez Użytkownika problemów technicznych pojawiających się w związku z korzystaniem z Usługi, INTERIA.PL na wyraźne żądanie Użytkownika może dokonać sprawdzenia technicznych aspektów funkcjonowania konta pocztowego oraz wykonać wszelkie czynności naprawcze niezbędne dla rozwiązania zaistniałych problemów. Powyższa sytuacja dotyczy w szczególności weryfikacji przez INTERIA.PL na żądanie Użytkownika zgłoszenia błędnego zakwalifikowania danej wiadomości jako SPAM poprzez oprogramowanie antyspamowe wykorzystywane w ramach Usługi, które to czynności (w tym zapoznanie się z parametrami danej wiadomości elektronicznej przesłanymi przez Użytkownika) Użytkownik z chwilą dokonania zgłoszenia akceptuje jako niezbędne dla celów dokonania weryfikacji. Użytkownik przekazując INTERIA.PL szczegóły sprawdzanych wiadomości upoważnia pracowników INTERIA.PL do zapoznania się z ich treścią i rezygnuje ze swego prawa do ochrony tajemnicy korespondencji w zakresie niezbędnym do weryfikacji poprawności działania Usługi.

6. INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do:

a. okresowego zaprzestania świadczenia Usługi w celach rozbudowy systemu lub konserwacji sprzętu po wcześniejszym poinformowaniu Użytkowników na stronach Serwisu,

b. wysyłania na konta pocztowe Użytkowników komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem Usługi oraz informacji o bieżących ofertach INTERIA.PL.

7. INTERIA.PL nie ponosi odpowiedzialności za:

a. sposób w jaki będą wykorzystywane konta pocztowe przez Użytkowników, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki bądź szkody,

b. materiały i dane pobrane z sieci Internet, w szczególności od innych Użytkowników,

c. treść i inną zawartość przesyłanych wiadomości,

d. utratę danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria kabla, sprzętu, oprogramowania, itd.) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od INTERIA.PL (działanie osób trzecich).

8. INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do nieujawniania hasła do konta pocztowego po śmierci Użytkownika.

9. Użytkownik może wyrazić wolę udostępnienia w razie swojej śmierci danych dostępowych do Konta określonym osobom poprzez skierowanie do INTERIA.PL stosownego oświadczenia na piśmie.


XI.  POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE


1. Reklamacja Użytkownika w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy może zostać przesłana w formie pisemnej na adres INTERIA.PL i powinna zawierać co najmniej następujące informacje:

a.  dane Użytkownika umożliwiające kontakt z nim oraz jego identyfikację jako Użytkownika INTERIA.PL,

b. rodzaj usługi, której reklamacja dotyczy,

c. zarzuty Użytkownika,

d. okoliczności uzasadniające reklamację Użytkownika oraz ewentualnie dowody na ich poparcie,

e. ewentualnie żądany przez Użytkownika sposób usunięcia zarzucanego naruszenia.

2. INTERIA.PL obowiązana jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją załatwić lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska. W przypadku konieczności wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych z usługami świadczonymi na rzecz INTERIA.PL przez podmioty, za które INTERIA.PL nie ponosi odpowiedzialności, INTERIA.PL przesyła w terminie 7 dni od dnia otrzymania reklamacji informację o potrzebie wyjaśnienia tych okoliczności z jednoczesnym wstrzymaniem biegu terminu rozpatrzenia reklamacji, nie dłużej niż na 14 dni, do czasu ich wyjaśnienia.

3. Reklamacje Użytkowników dotyczące sposobów przeprowadzenia płatności za pośrednictwem operatora płatności PayU S.A. są rozpatrywane na zasadach określonych w regulaminie świadczenia usług przez PayU S.A.

4. Zgodnie z najlepszą wiedzą INTERIA.PL na dzień wejścia w życie Regulaminu, PayU S.A. przyjmuje reklamacje w formie pisemnej przesłane faxem na numer: +48 (61) 630 61 05 lub listem na adres spółki PayU S.A.: a. ul. Grunwaldzka 186, 60 - 166 Poznań.

5. W zgłoszeniu reklamacyjnym przesyłanym do PayU S.A. należy podać co najmniej: powód reklamacji, określenie podmiotów uczestniczących w transakcji, datę transakcji oraz szczegółowy opis zdarzenia reklamacyjnego.

6. Użytkownik będący konsumentem, który nie jest zadowolony z rozstrzygnięcia przez INTERIA.PL złożonej przez siebie reklamacji, ma możliwość skorzystania z europejskiej platformy ODR (adres internetowy: http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

7. INTERIA.PL nie jest zobowiązana na podstawie odrębnych przepisów do korzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów. Udział INTERIA.PL w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich jest możliwy, o ile INTERIA.PL wyrazi zgodę na udział w takim postępowaniu.


XII. ZABLOKOWANIE KONTA POCZTOWEGO UŻYTKOWNIKA


1. INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do zablokowania konta pocztowego Użytkownika, lub funkcjonalności w poszczególnych serwisach Użytkownikowi, w następujących przypadkach:

a. Użytkownik dopuszcza się działań mogących utrudniać lub destabilizować działanie Usługi, Serwisu lub serwisów,

b. Użytkownik narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub prawnie chronione interesy osób trzecich, w szczególności ich prawa autorskie i dobra osobiste,

c. w przypadku uzyskania przez INTERIA.PL wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze działań, które podjęto wobec Konta, w tym uzyskania dostępu do Konta przez osoby nieuprawnione,

d. Użytkownik narusza pozostałe przepisy Regulaminu.

2. INTERIA.PL oświadcza, a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie działania w szczególności mające na celu:

a. odczytanie haseł innych Użytkowników,

b. przenoszenie na osoby trzecie prawa do korzystania z konta pocztowego bez uprzedniej zgody INTERIA.PL udzielonej w uzasadnionych przypadkach,

c. rozsyłanie z konta pocztowego niechcianej przez innych Użytkowników korespondencji o charakterze niezamówionych informacji handlowych - SPAMu będą uznawane za rażące naruszenie Regulaminu.

3. INTERIA.PL oświadcza a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w przypadku uzasadnionych podejrzeń o naruszanie Regulaminu przez Użytkownika np. w wyniku otrzymania wiarygodnej informacji, INTERIA.PL może przeprowadzić postępowanie wyjaśniające, w trakcie, którego może zbierać informacje z konta pocztowego i o koncie pocztowym, bez prawa wglądu do korespondencji Użytkownika.

4. Przez wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze danych dostarczonych przez Użytkownika i przechowywanych na Koncie lub związanej z nimi działalności rozumie się zwłaszcza, ale nie wyłącznie:

a. zawiadomienie o otrzymaniu niezamówionej informacji handlowej, jeśli INTERIA.PL otrzyma co najmniej trzy zawiadomienia o otrzymaniu tej samej informacji handlowej od różnych Użytkowników,

b. zawiadomienie przesłane w formie pisemnej, pocztą (adres: ul. Kotlarska 11, 31-539 Kraków), z czytelnym podpisem zgłaszającego oraz wydrukiem nagłówka i treści wiadomości. Zawiadomienie takie powinno zawierać co najmniej nagłówek i treść informacji handlowej oraz dane pozwalające zidentyfikować zgłaszającego, w szczególności imię i nazwisko oraz adres osoby zgłaszającej). INTERIA.PL zastrzega sobie prawo indywidualnej oceny wiarygodności otrzymanych zawiadomień.

5. Zakazane jest korzystanie z Usługi w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

6. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.

7. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie treści, jak i szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego z powyższymi zastrzeżeniami.


XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do przekazania lub zlecenia wszystkich lub części swoich praw i obowiązków wynikłych z Regulaminu. W takim przypadku procedura wstąpienia podmiotu trzeciego w całość lub część praw i obowiązków wynikających z Umowy odbędzie się na warunkach ogólnie obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przepisów prawa, a odpowiednia informacja zostanie przesłana do Użytkownika w formie mailowej.

2. INTERIA.PL dołoży należytej staranności, aby podmiot, na rzecz którego dokonano zlecenia lub przekazania praw lub obowiązków świadczył Usługi ze starannością ogólnie wymaganą w stosunkach danego rodzaju.

3. Regulamin może ulec zmianie na warunkach określonych w Regulaminie.

4. INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku:

a. zmiany przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną, wpływającej na wzajemne prawa i obowiązki Użytkownika i INTERIA.PL, lub zmiany interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;

b. zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną spowodowanej względami technicznymi lub technologicznymi, biznesowymi lub bezpieczeństwa;

c. zmiany zakresu i/lub świadczenia usług drogą elektroniczną, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych lub wycofanie dotychczasowych usług;

5. O zmianach Regulaminu każdy Użytkownik będzie informowany co najmniej na 14 dni przed wejściem w życie nowych postanowień Regulaminu, przez INTERIA.PL drogą elektroniczną za pomocą jednej z poniższych metod komunikowania się:

a. mailem przesłanym na adres mailowy podany przez Użytkownika w związku z rejestracją w Serwisie - w takim przypadku zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika, jeśli w terminie 14 dni od daty otrzymania powyższej informacji Użytkownik nie oświadczy INTERIA.PL - drogą pisemną lub mailową - że nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian. W przypadku złożenia takiego oświadczenia Umowa pomiędzy Użytkownikiem a INTERIA.PL ulega rozwiązaniu, konto pocztowe Użytkownika zostaje zlikwidowane i następuje wyrejestrowanie Użytkownika z Serwisu,

b. w formie wiadomości elektronicznej, która zostanie wyświetlona Użytkownikowi w trakcie logowania się przez niego na swoje konto pocztowe w Serwisie lub aplikacji pocztowej - w takim przypadku zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika, jeśli w terminie 14 dni od daty otrzymania powyższej informacji Użytkownik nie oświadczy INTERIA.PL drogą pisemną lub mailową, że nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian. W przypadku złożenia takiego oświadczenia Umowa pomiędzy Użytkownikiem a INTERIA.PL ulega rozwiązaniu, konto pocztowe Użytkownika zostaje zlikwidowane i następuje wyrejestrowanie Użytkownika z Serwisu.

6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie w szczególności przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Kodeksu cywilnego.

7.  Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania, dotyczące działania Usługi i Serwisu należy kierować na adres: pomoc@kontakt.int.pl lub zgłaszać listownie na adres: INTERIA.PL sp. z o.o., ul. Kotlarska 11, 31-539 Kraków z dopiskiem "INT".

8.  Regulamin wchodzi w życie z dniem 09 kwietnia 2024, a w stosunku do Użytkowników, z którymi zostały zawarte Umowy przed tym dniem, z dniem 25 kwietnia 2024.


Pobierz poprzednią wersję Regulaminu w formie PDF

Oceń czy byliśmy dla Ciebie pomocni

  • Przepisz kod z obrazka.
    (6 znaków)

  • przepisz kod z obrazka