Regulamin INT.pl

REGULAMIN

ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT POCZTOWYCH W DOMENIE INT.PL

 

I.DEFINICJE:

 

INTERIA.PL – Grupa Interia.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie

(31-946), przy ul. Osiedle Teatralne 9a, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem 0000416593.

Regulamin – niniejszy dokument wraz z załącznikami.

Usługa – nadanie Adresu Elektronicznego, przypisanie mu określonej przestrzeni dyskowej na serwerach INTERIA.PL, oraz umożliwienie korzystania w celach: odbierania, wysyłania, zapisywania, przechowywania i usuwania wiadomości poczty elektronicznej.

Adres Elektroniczny – to indywidualne, wybrane przez Użytkownika oznaczenie w domenie znajdujące

się w ofercie INTERIA.PL nadawane przez INTERIA.PL dla Konta Pocztowego umożliwiając wymianę informacji za pomocą Usługi.

Umowa – umowa zawarta na świadczenie Usługi na warunkach określonych w Regulaminie.

Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej, będąca drugą strona Umowy zawartej z INTERIA.PL, upoważniona do korzystania z Usługi za pośrednictwem Konta.

Spam – wiadomość elektroniczna, której treść i kontekst są niezależne od tożsamości odbiorcy, ponieważ ta sama treść może być skierowana do wielu innych potencjalnych odbiorców, a jej odbiorca nie wyraził uprzedniej, możliwej do weryfikacji, zamierzonej, wyraźnej i zawsze odwoływalnej zgody na otrzymanie tej wiadomości. Treść wiadomości daje odbiorcy podstawę do przypuszczeń, iż nadawca wskutek jej wysłania może odnieść korzyści nieproporcjonalne w stosunku do korzyści odbiorcy wynikających z jej odebrania (definicja spamu: http://www.nospam-pl.net/standard.php).

Usługa SMS – Usługa o podwyższonej opłacie tj. publicznie dostępna usługa telekomunikacyjna obejmująca usługę telekomunikacyjną z dodatkowym świadczeniem w rozumieniu art. 64 ust. 1 i art. 65 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.):

a.   świadczona przez operatora telekomunikacyjnego dla Użytkownika posiadającego aktywny numer telefoniczny w jego sieci na indywidualne żądanie Użytkownika na warunkach odrębnego regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych za opłatą w wysokości procentu wartości SMS,

b.   której dodatkowe świadczenie określone jest na stronach Serwisu.

II.POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania oraz funkcjonowania kont pocztowych w domenie int.pl w portalu interia.pl.  
 2. Warunkiem korzystania z Usługi jest akceptacja niniejszego Regulaminu.
 3. Postanowienia niniejsze stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 1219) przez firmę: GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS – 416593, NIP 5272644300 Kontakt z INTERIA.PL:  

a. tel. +48 12 646 28 12, 

b. fax. + 48 12 646 27 10,

c. e-mail: bok@firma.interia.pl,

d. adres: os. Teatralne 9a 31-946 Kraków.

      4. Usługa stanowi usługę elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2017r.     poz. 1219)  

      5.Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieokreślony.    

      6. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się z chwilą rozwiązania Umowy przez którąkolwiek ze Stron i usunięcia Konta,

 

III. WYMAGANIA TECHNICZNE

 

      1. Korzystanie z Usługi możliwe jest przy pomocy dowolnego urządzenia końcowego z dostępem do sieci Internet oraz Przeglądarki internetowej, której rodzaj i wersja są zgodne z Przeglądarkami internetowymi, dla których Usługa została dostosowana.

     

2. Użytkownik jest zobowiązany zapewnić we własnym zakresie wyżej wymienione urządzenie z dostępem do Internetu oraz właściwą wersję Przeglądarki internetowej.      3. Usługa została dostosowana do prawidłowej pracy w przeglądarkach, których spis znajduje się na stronach http://help.int.pl/news-wspierane-przegladarki,nId,2571950.     
      4.Z Usługi można korzystać poprzez aplikację mobilną lub dowolne oprogramowanie klienta pocztowego.

 

IV. BIURO OBSŁUGI KLIENTA  

 1. Biuro Obsługi Klienta (BOK) udziela Klientom informacji w zakresie świadczonych Usług. Godziny urzędowania wskazane na stronie o adresie http://help.int.pl/bok
 2. Opłata dla Konsumenta za połączenie telefoniczne z BOK pod wskazanym numerem jest równa opłacie za zwykłe połączenie telefoniczne zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Konsument.

 

V. LICENCJA

  

 1. INTERIA.PL udziela zgody na korzystanie z Usługi w ramach infrastruktury teleinformatycznej, INTERIA.PL za pomocą dowolnego programu – aplikacji mobilnej, klienta obsługującego protokół POP3, IMAP lub inny oraz stron Serwisu na warunkach licencji nieodpłatnej.  
 2. Wyłączne prawa do oprogramowania komputerowego oraz wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują INTERIA.PL lub podmiotom, z którymi INTERIA.PL zawarła odpowiednie umowy. 
 3. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z oprogramowania zgodnie z przepisami prawa, jednak wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku osobistego.

 

VI. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. INTERIA.PL świadczy Usługę bez opłat, z tym że zastrzega sobie prawo do wprowadzenia opłat za całość lub cześć funkcjonalności zgodnie obowiązującym prawem.  
 2. Usługa obejmuje:

a.  umożliwienie Użytkownikom przybrania Adresu Elektronicznego,
b.  umożliwienie Użytkownikom korzystania z Adresu Elektronicznego z dowolnego urządzenia końcowego lub za pośrednictwem dedykowanej aplikacji mobilnej lub oprogramowania webmail.


       3. Umowa o świadczenie Usługi zostaje zawarta z chwilą rejestracji Konta.

       4. Zawarcie Umowy o Usługę wymaga akceptacji Regulaminu.

       5. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy o świadczenie Usług następuje w drodze wiadomości e-mail przesłanej na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

       6. Umowa dotycząca Usługi jest zawierana w języku polskim. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji Umowy, Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:

a.  podania w formularzu rejestracyjnym przy tworzeniu Konta wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Użytkownika; 

b.  niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Użytkownika w związku z zawarciem Umowy w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego ich wykonania;

c.  korzystania z Usługi w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego w tym w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Użytkowników;   

       8. Użytkownikiem może być zarówno osoba prawna, jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, lub osoba fizyczna również o ograniczonej zdolności do czynności prawnych z zastrzeżeniem wyrażenia zgody na tę czynność przez przedstawiciela ustawowego lub kuratora, udostępnianej w formie pisemnej w każdej chwili na żądanie INTERIA.PL. 

       9. Użytkownik będący osobą prawną lub jednostką nieposiadającą osobowości prawnej korzysta z Usługi poprzez wybranego przez siebie przedstawiciela.

     10. Usługa nie stanowi usługi telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800, z późn. zm.)

     11. INTERIA.PL zastrzega, że w Serwisie funkcjonują opcje przypominania hasła do Konta. Możliwość skorzystania z każdej z nich zależy od Użytkownika. W przypadku możliwości weryfikacji tożsamości Użytkownika Biuro Obsługi Klienta może nadać nowe hasło (wyłącznie jeden raz dla Adresu Elektronicznego i w wypadku braku możliwości skorzystania z innej opcji przypomnienia hasła przez Użytkownika).

     12. Użytkownik samodzielnie bierze na siebie ryzyko braku wyboru odpowiedniej opcji przypomnienia hasła, a INTERIA.PL oświadcza, iż Biuro Obsługi Klienta lub inny upoważniony dział przedsiębiorstwa INTERIA.PL nie nadaje ani nie weryfikuje uprawnień i nie nadaje nowych haseł (poza przypadkiem określonym w ust. 11 powyżej).

     13. W celu uzyskania dostępu (nadanie nowego hasła) do Konta, Użytkownik:    

a.  będący jednocześnie abonentem jednego z operatorów telekomunikacyjnych oraz    

b.  który wprowadził nr telefonu komórkowego do formularza rejestracyjnego może skorzystać z Usługi SMS dostępnej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

     14. Usługa SMS polega na przyjmowaniu od Użytkowników wiadomości SMS dotyczących usług wskazanych na stronach w Serwisu. 

     15. Korzystać z Usługi SMS może każda osoba uprawniona do użytkowania telefonu w sieci komórkowej operatorów telekomunikacyjnych. 

     16. W odpowiedzi na wysłaną przez Użytkownika wiadomość SMS, Serwis wygeneruje wiadomość na numer telefonu, z którego została wysłana wiadomość SMS z kodem, który należy wprowadzić na stronie internetowej Serwisu.

     17. Uzyskany przez Użytkownika kod dostępu umożliwiający dostęp do zamawianej usługi wygasa:     

a.  w przypadku niewpisania kodu dostępu na stronie umożliwiającej dostęp do serwisów INTERIA.PL przed upływem 24 godzin od wysłania go Użytkownikowi przez Serwis,

b.  po wpisaniu kodu dostępu na stronie internetowej

Serwisu umożliwiającej dostęp do określonego świadczenia.

     18. Opłaty za wysłanie SMS są każdorazowo uwidocznione na stronach internetowych Serwisu w miejscu, w którym został podany numer Usługi SMS. Podane na stronie ceny zawierają odpowiednią stawkę VAT we wszystkich sieciach telefonii komórkowej. Opłata za wysłanie SMS pod wskazane powyżej numery nie podlega zwrotowi w żadnym wypadku. Faktury dla Klienta za wysłanie SMS wystawia bezpośrednio Operator GSM za usługi świadczone w ramach działalności telekomunikacyjnej.

    19. Reklamacje co do sposobu i zakresu świadczenia Usługi można składać na piśmie lub mailowo na warunkach opisanych w Regulaminie.

    20. INTERIA.PL nie udziela gwarancji, w zakresie dostępności Serwisu jak i dostarczanych informacji będzie świadczyć Usługę ze zwykłą starannością.

    21. Usługodawcą usługi SMS jest operator telekomunikacyjny w którego sieci aktywowana jest karta SIM użytkownika.

    22. Usługa dostępna jest dla polskich sieci komórkowych:

a.  T-Mobile: T-Mobile Polska S.A. Siedziba: ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa KRS 0000391193 REGON 011417295 NIP 526-10-40-567 Kapitał zakładowy 471 mln złotych, Kontakt: https://i-boa.t-mobile.pl/iboa3/auth2/auth.htmlb.  Orange Polska S.A. Al. Jerozolimskie 160 02-326 Warszawa KRS Orange Polska S.A. wpisana do Rejestru Przedsiębiorcówprowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010681 REGON 012100784 NIP 526-02-50-995 kapitał zakładowy Orange Polska S.A z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 3.937.072.437 złotych adres do korespondencji Orange Polska S.A. ul. Jagiellońska 34, 96-100 Skierniewice

c.  P4 Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa Tel: +48 22 319 40 00

d.  Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000419430, kapitał zakładowy 3.510.300.000 zł, NIP 527-10-37-727, REGON 011307968. ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa Tel. 601 102 601 i wyłącznie dla użytkowników kart SIM na terenie Polski.

 VII. ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

 1. Użytkownik może rozwiązać Umowę Usługę ze skutkiem natychmiastowym, w każdym czasie, poprzez wybór opcji „Usuwanie konta” w panelu konta Użytkownika. Wykonanie procedury usunięcia Konta powoduje nieodwracalne usunięcie zawartości Konta i zablokowanie Adresu Elektronicznego.
 2. INTERIA.PL może rozwiązać Umowę na warunkach Regulaminu z powodu:

a.  istotnego naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu, tj.:                 

 i.   Użytkownik dopuści się działań określonych w rozdziale XII Regulaminu,

 ii.   nazwa Adresu Elektronicznego lub Konta, która jest wyrażeniem powszechnie uznanym za obraźliwe lub niezgodne z dobrymi obyczajami,

 iii.  nazwa Konta pozwala przypuszczać, że innemu Użytkownikowi przysługuje pierwszeństwo w jej zarejestrowaniu,

 iv.  Użytkownik wykorzystuje Konto w sposób sprzeczny z Regulaminem,

  v.  Użytkownik zgłosi żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych,

  vi. Użytkownik podejmie próbę wykorzystywania Konta niezgodnie z jego przeznaczeniem, a w szczególności w przypadkach łamania zasad korzystania z Serwisów , działania na szkodę innych Użytkowników (np. prowadzenia akcji rozsyłania nie zamówionych informacji handlowych), a także działania na szkodę INTERIA.PL,           

 vii.  przeniesienia na osoby trzecie prawa do korzystania z konta.

 viii. trwałe zaprzestanie świadczenia usług drogą elektroniczną przez INTERIA.PL umotywowane obiektywnymi względami. Sprzedawca swoje oświadczenie w tym zakresie wysyła na adres e-mail podany przez Użytkownika podczas utworzenia Konta pocztowego,

b.  za jednomiesięcznym terminem wypowiedzenia, w przypadku gdy jest to uzasadnione ważnymi powodami natury technicznej, prawnej lub organizacyjnej.

      3.Użytkownikowi będącemu konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usług, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, chyba, że Użytkownik wyrazi zgodę na świadczenie Usługi przed upływem terminu do prawa do odstąpienia. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy Użytkownik wykonuje poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej – mailem wysłanym na podany wyżej adres email – lub w formie pisemnej. Wzór formularza odstąpienia jest dostępny pod adresem http://help.int.pl/odstapienie/.   

      4. Użytkownikowi przysługuje prawo do rozwiązania Umowy w każdym czasie niezależnie od przyczyny za wypowiedzeniem przesłanym do Biura Obsługi Klienta lub też poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w Koncie.

      5. Przypomnienie hasła, informowanie o nowych wiadomościach na koncie za pośrednictwem wiadomości SMS lub kodu promocyjnego rozliczane jest przez operatora telekomunikacyjnego lub podmiot – organizatora promocji w przypadku kodów promocyjnych.

 VIII. REJESTRACJA

 1. Podając dane osobowe Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że świadczenie Usługi wiąże się z podaniem przez Użytkownika danych (w tym także danych osobowych), które INTERIA.PL będzie przetwarzać na warunkach określonych w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz w rozporządzeniu Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Każdy Użytkownik ma prawo do ochrony jego prywatności przez Usługodawcę.
 3. Zasady dotyczące przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych Użytkowników określają zapisy wskazane poniżej oraz szczegółowo w odniesieniu do rodzaju Konta lub Usługi - informacje przesyłane w ramach wykonania przepisanych prawem obowiązków informacyjnych. 
 4. Administratorem Twoich danych osobowych jest INTERIA.PL .
 5. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są w ramach ścieżki rejestracji, dodatkowo INTERIA.PL wysyła informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w ramach potwierdzenia zawarcia Umowy drogą mailową.
 6. INTERIA.PL informuje, że na stronach prywatnosc.interia.pl publikuje informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w tym przydatne dane kontaktowe i teleadresowe. Użytkownik może realizować swoje prawa za pośrednictwem panelu Konta użytkownika, zakładki prywatność lub w dowolnej innej formie.
 7. INTERIA.PL poza wskazanymi w nocie informacyjnej, o której mowa w ust.4 powyżej, przewiduje się następujące cele drugorzędne: 

a. przeniesienie danych do archiwum,
b. audyty lub postępowania wyjaśniające,
c. wdrożenie mechanizmów kontroli biznesowej, zarządczej,
d. pozostałe badania statystyczne lub badania historyczne, lub naukowe,


      8. INTERIA.PL będzie przetwarzać dane osobowe Użytkownika oraz dane dotyczące korzystania przez niego z Usługi w następujących celach:     
a.  zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Usługi,b.  realizacji płatności za Konto Płatne lub inne opcje płatne dostępne w ramach Usługi,c.  zapewnienia możliwości wyboru i zachowania ustawień personalizowanych,d.  analitycznych i statystycznych, by ulepszać Usługę,e.  w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika w przypadku uzyskania przez INTERIA.PL wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), pod warunkiem utrwalenia dla celów dowodowych faktu uzyskania wiadomości oraz jej treści.
       9. Z chwilą potwierdzenia zawarcia Umowy przez Interia.pl, Użytkownik otrzyma informacje na temat zasad i sposobu przetwarzania danych osobowych wymaganych w tym m.in.:

a.  podstawy prawnej przetwarzania danych,

b.  celów przetwarzania danych,c.  odbiorców danych ,

d.  zakresie przetwarzanych danych,e.  możliwościach realizacji uprawnień gwarantowanych przepisami prawa.

 

IX. OGRANICZENIA TECHNICZNE I MERYTORYCZNE

 1. INTERIA.PL nie ponosi odpowiedzialności za:

a.  szkody powstałe w wyniku ingerencji osób trzecich, wadliwego działania czynników zewnętrznych oraz innych systemów (np.

sieci telekomunikacyjnych) niezależnych od INTERIA.PL,

b.  szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej,c.  treść korespondencji wysyłanej przez Użytkowników Usługi,d.  udostępnienie hasła i danych osobom upoważnionym, na podstawie właściwych przepisów prawa,e.  szkodę wynikającą z dostępu do konta Użytkownika osób nieuprawnionych, które są konsekwencją okoliczności niezależnych od INTERIA.PL,

f.  szkody powstałe w wyniku niedotrzymania przez Użytkownika postanowień Regulaminu.
       2. INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do wprowadzenia limitu na transfer danych z i do Konta (tzw. quota) w tym zablokowania możliwości

wysyłania wiadomości w przypadku zaobserwowania w trybie rozdz. XII Regulaminu, korzystania z Usługi w sposób niezgodny z Regulaminem. Przywrócenie pełnej funkcjonalności jest możliwe tylko i wyłącznie w drodze zmiany hasła.

       3. INTERIA.PL zastrzega sobie również prawo do wprowadzenia limitów pojemności przechowywanych danych w ramach Usługi w

sytuacji gdy, w trybie rozdz. XIV Regulaminu, zaobserwuje, że Użytkownik korzysta z Usługi niezgodnie z jej przeznaczeniem, w szczególności w sytuacji  wykorzystywania Usługi jako usługi udostępniania przestrzeni dyskowej do przechowywania znacznej ilości danych niestanowiących standardowej korespondencji poczty elektronicznej.

 

X. OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA INTERIA.PL

 1. INTERIA.PL dołoży wszelkich starań celem zapewnienia prawidłowego świadczenia Usługi.
 2. INTERIA.PL zobowiązuje się do nieudostępniania danych identyfikacyjnych Użytkownika osobom trzecim za wyjątkiem przypadków określonych przepisami prawa.
 3. INTERIA.PL w ramach wiadomości przesyłanych Użytkownikowi na podstawie upoważnień Użytkownika opisanych w ust. 4 Regulaminu, nie udostępnia danych osobowych Użytkowników jakimkolwiek podmiotom trzecim, których produkty i usługi są reklamowane w powyższych wiadomościach.
 4. INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do:

a.  natychmiastowego zaprzestania świadczenia Usługi w przypadku, gdy Użytkownik rażąco naruszy postanowienia Regulaminu, o czym Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany przez INTERIA.PL,b.  usuwania korespondencji, która jest przechowywana na Koncie, jeżeli Użytkownik Konta nie logował się do Konta przez

okres dłuższy niż 366 dni (licząc od daty ostatniego logowania), bez możliwości ich ponownego odtworzenia,systematycznego usuwania zbędnych wiadomości

c.  zgromadzonych na koncie pocztowym w folderze Kosz oraz SPAM, jeśli czas ich przechowywania w tym folderze jest dłuższy niż 30 dni. Tego rodzaju wiadomości będą automatycznie kasowane, bez możliwości ich ponownego odtworzenia.

d.  odmowy rejestracji bądź zablokowania już zarejestrowanego Konta o określonej nazwie, jeżeli nazwa tego Konta pozwala przypuszczać, że innemu Użytkownikowi przysługuje pierwszeństwo w jej zarejestrowaniu, w szczególności w związku z uzyskaniem wiarygodnego zgłoszenia,e.  ograniczenia lub całkowitego zablokowania

możliwości otrzymywania wiadomości z pewnych adresów elektronicznych, a nawet całych domen oraz adresów IP, w szczególności w razie stwierdzenia naruszania dóbr Użytkowników przez treści wysyłane z tych adresów,

f.  zakończenia świadczenia Usługi poprzez zamknięcie części lub całości Serwisu, po opublikowaniu na stronach Serwisu odpowiedniej informacji,

g.  systematycznego przenoszenia nieprzeczytanych wiadomości zgromadzonych na koncie pocztowym w folderach Oferty i Społeczności

do folderu Kosz, jeśli czas ich przechowywania w tych folderach jest dłuższy niż 45 dni (licząc od daty otrzymania maila).

         5.  INTERIA.PL dołoży wszelkich starań celem zapewnienia prawidłowego działania Serwisu i ochrony danych znajdujących się na

serwerach INTERIA.PL, w szczególności INTERIA.PL nieodpłatnie umożliwia korzystanie z technik kryptograficznych (przy wykorzystaniu protokołu bezpiecznej transmisji danych) w przypadku Kont dla logowania i dla sesji.

         6. W przypadku zgłoszenia przez Użytkownika Usługi problemów technicznych pojawiających się w związku z użytkowaniem Konta,

INTERIA.PL na wyraźne życzenie może dokonać sprawdzenia technicznych aspektów funkcjonowania Konta oraz wykonać wszelkie czynności naprawcze niezbędne dla rozwiązania zaistniałych problemów.

         7. INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do:a.  okresowego zaprzestania świadczenia Usługi w celach rozbudowy systemu lub konserwacji sprzętu po wcześniejszym poinformowaniu Użytkowników na stronach Serwisu,

b.  wysyłania na Konta Użytkowników komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem Usługi oraz informacji o bieżących ofertach INTERIA.PL.          8. INTERIA.PL nie ponosi odpowiedzialności za:

a.  sposób w jaki będą wykorzystywane Konta przez Użytkowników, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki bądź szkody,b.  materiały i dane pobrane z sieci Internet, w szczególności od innych Użytkowników,c.  treść i inną zawartość przesyłanych wiadomości,d.  utratę danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria kabla, sprzętu, oprogramowania, itd.) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od INTERIA.PL (działanie osób trzecich).


         9. INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do nieujawniania hasła do konta e-mail po śmierci Użytkownika.       10. Użytkownik może wyrazić wolę udostępnienia w razie śmierci hasła dostępowego do konta e-mail rodzinie poprzez skierowanie do INTERIA.PL stosownego oświadczenia na piśmie.

 

XI. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacja Użytkownika w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy winna zostać przesłana INTERIA.PL w formie pisemnej na adres Interia.pl:

a.  dane Użytkownika umożliwiające kontakt z nim oraz jego identyfikację jako Użytkownika INTERIA.PL,b.  rodzaj usługi, której reklamacja dotyczy,

c.  zarzuty Użytkownika,d.  okoliczności uzasadniające reklamację Użytkownika oraz ewentualnie dowody na ich poparcie,e.  ewentualnie żądany przez Użytkownika sposób usunięcia zarzucanego naruszenia.
       2. INTERIA.PL obowiązana jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację w terminie 21 dni od daty jej otrzymania wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją załatwić lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska. W przypadku konieczności wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych z usługami świadczonymi na rzecz INTERIA.PL przez podmioty, za które INTERIA.PL nie ponosi odpowiedzialności, INTERIA.PL przesyła w terminie 7 dni informację o potrzebie wyjaśnienia tych okoliczności.
       3. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać co najmniej: powód reklamacji, określenie podmiotów uczestniczących w umowie, datę

umowy oraz szczegółowy opis zdarzenia reklamacyjnego.

 

XII. ZABLOKOWANIE KONTA UŻYTKOWNIKA

 1. INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta Użytkownika, lub funkcjonalności w poszczególnych Serwisach Użytkownikowi, który w sposób rażący lub uporczywy:

a.  dopuszcza się działań mogących utrudniać lub destabilizować działanie Usługi, Serwisu lub Serwisów,b.  narusza prawnie chronione interesy osób trzecich, w szczególności ich prawa autorskie i dobra osobiste,c.  narusza postanowienia rozdziału VII ust.2 lit. a Regulaminu.
      2. INTERIA.PL oświadcza, a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie działania w szczególności mające na celu:a.  odczytanie haseł innych Użytkowników,b.  przenoszenie na osoby trzecie prawa do korzystania z Konta,c.  rozsyłanie z Konta niechcianej przez innych Użytkowników korespondencji o charakterze niezamówionych informacji handlowych

– SPAMu będą uznawane za rażące naruszenie Regulaminu.

       3. INTERIA.PL oświadcza a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w przypadku uzasadnionych podejrzeń o rażące naruszanie Regulaminu przez Użytkownika np. w wyniku otrzymania „wiarygodnej informacji”, INTERIA.PL może przeprowadzić postępowanie wyjaśniające, w trakcie którego może

zbierać informacje z Konta i o Koncie, , bez prawa wglądu do korespondencji Użytkownika.

       4. Przez wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze danych dostarczonych przez Użytkownika i przechowywanych na Koncie lub związanej z nimi działalności rozumie się zwłaszcza, ale nie wyłącznie:a.  zawiadomienie o otrzymaniu niezamówionej informacji handlowej, jeśli INTERIA.PL otrzyma co najmniej trzy zawiadomienia o otrzymaniu tej samej informacji handlowej od różnych Użytkowników,

b.  zawiadomienie przesłane w formie pisemnej, pocztą (adres: Os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków), z czytelnym podpisem zgłaszającego oraz wydrukiem nagłówka i treści wiadomości. Zawiadomienie takie powinno zawierać co najmniej nagłówek i treść informacji handlowej oraz dane pozwalające zidentyfikować zgłaszającego, w szczególności imię i nazwisko oraz adres osoby zgłaszającej). INTERIA.PL zastrzega sobie prawo indywidualnej oceny wiarygodności otrzymanych zawiadomień.
       5. W przypadku, gdyby Użytkownik podjął działania, które nie są sprzeczne z Regulaminem, a zostaną przez INTERIA.PL uznane za niepożądane, INTERIA.PL zawiadomi o tym fakcie Użytkownika pocztą elektroniczną, z żądaniem natychmiastowego zaprzestania podejmowania tych działań.       6. Zakazane jest korzystanie z usługi Konta w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.       7. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie treści, jak i szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego z powyższymi zastrzeżeniami.

 

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do przekazania lub zlecenia wszystkich lub części swoich praw i obowiązków wynikłych z Regulaminu. W takim przypadku procedura wstąpienia podmiotu trzeciego w całość lub część praw i obowiązków wynikających z Umowy odbędzie się na warunkach ogólnie obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przepisów prawa, a odpowiednia informacja zostanie przesłana do Użytkownika w formie mailowej.
 2. INTERIA.PL dołoży należytej staranności aby podmiot, na rzecz którego dokonano zlecenia lub przekazania praw lub obowiązków świadczył Usługi ze starannością ogólnie wymaganą w stosunkach danego rodzaju.
 3. Regulamin może ulec zmianie na warunkach określonych w Regulaminie.
 4. INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku:

a.  zmiany przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną, wpływającej na wzajemne prawa i obowiązki Użytkownika i INTERIA.PL, lub zmiany interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie

urzędów lub organów;

b.  zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną spowodowanej względami technicznymi lub technologicznymi, biznesowymi lub bezpieczeństwa;c.  zmiany zakresu i/lub świadczenia usług drogą elektroniczną, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych lub wycofanie przez Serwis dotychczasowych usług;


       5. O zmianach Regulaminu każdy Użytkownik będzie informowany na 30 dni przed wejściem w życie nowych postanowień Regulaminu, przez INTERIA.PL drogą elektroniczną za pomocą jednej z poniższych metod komunikowania się:
a.  mailem przesłanym na adres mailowy podany przez Użytkownika w związku z rejestracją w Serwisie – w takim przypadku zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika, jeśli w terminie 14 dni od daty otrzymania powyższej informacji Użytkownik nie oświadczy INTERIA.PL – drogą pisemną lub mailową – że nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian. W przypadku złożenia takiego oświadczenia Umowa pomiędzy Użytkownikiem a INTERIA.PL ulega rozwiązaniu, konto Użytkownika zostaje zlikwidowane i następuje wyrejestrowanie Użytkownika z Serwisu,b.  w formie wiadomości elektronicznej, która zostanie wyświetlona Użytkownikowi w trakcie logowania się przez niego na swoje konto w serwisie webmail lub aplikacji pocztowej – w takim przypadku zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika, jeśli w terminie 14 dni od daty otrzymania powyższej informacji Użytkownik nie oświadczy INTERIA.PL drogą pisemną lub mailową, że nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian. W przypadku złożenia takiego oświadczenia Umowa pomiędzy Użytkownikiem a INTERIA.PL ulega rozwiązaniu, konto Użytkownika zostaje zlikwidowane i następuje wyrejestrowanie Użytkownika z Serwisu.
     

       6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie w szczególności przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą

elektroniczną oraz Kodeksu cywilnego.

       7. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania, dotyczące działania Usługi i Serwisu należy kierować na adres: pomoc@kontakt.int.pl lub zgłaszać listownie na adres: Grupa INTERIA.PL Spółka z o.o. Sp. k., Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków z dopiskiem „INT”.

       8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 kwietnia 2018 roku, a w stosunku do Użytkowników, z którymi zostały zawarte Umowy z dniem 25 maja 2018 roku.


Pobierz poprzednią wersję Regulaminu w formie .pdf

Oceń czy byliśmy dla Ciebie pomocni

 • Przepisz kod z obrazka.
  (6 znaków)

 • przepisz kod z obrazka