Regulamin INT.pl

I. DEFINICJE str 1


II. POSTANOWIENIA WSTĘPNE str 2


III. RODZAJ I ZAKRES USŁUG str 2


IV. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG str 4


V. PRAWA I OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA str 5


VI. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA str 6


VII. BLOKADA KONTA str 6


VIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE str 7


IX. DANE OSOBOWE I POUFNOŚĆ str 7


X. CZAS TRWANIA I ROZWIĄZANIE UMOWY str 8


XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE str 9


I. DEFINICJE

W rozumieniu Regulaminu poniższe pojęcia pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

1) Administrator - oznacza administratora i właściciela Serwisu oraz podmiot świadczący Usługi.

2) Adres Elektroniczny - to indywidualne, wybrane przez Użytkownika oznaczenie w domenie lub subdomenie int.pl lub innej będącej w ofercie kont pocztowych int.pl nadawane przez Administratora umożliwiające wymianę informacji za pomocą Usług.

3) Konto - zbiór zasobów i uprawnień w systemie informatycznym Serwisu dostępny dla Użytkownika, umożliwiający korzystanie z Usług.

4) Partner - oznacza podmiot współpracujący z Administratorem.

5) Regulamin - niniejszy dokument, zgodnie z którym Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną.

6) Serwis - system stron WWW o ograniczonym dostępie, za pośrednictwem którego Użytkownik może zarządzać Usługami, dostępny pod adresem http://int.pl/.

7) Spam - wiadomość elektroniczna, której treść i kontekst wiadomości są niezależne od tożsamości odbiorcy, ponieważ ta sama treść może być skierowana do wielu innych potencjalnych odbiorców, a jej odbiorca nie wyraził uprzedniej, możliwej do weryfikacji, zamierzonej, wyraźnej i zawsze odwoływalnej zgody na otrzymanie tej wiadomości, treść wiadomości daje odbiorcy podstawę do przypuszczeń, iż nadawca wskutek jej wysłania może odnieść korzyści nieproporcjonalne w stosunku do korzyści odbiorcy wynikających z jej odebrania (definicja spamu: http://www.nospam-pl.net/standard.php).

8) Umowa - umowa zawarta pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem na świadczenie Usług na warunkach określonych w Regulaminie.

9) Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkowników w ramach Serwisu.

10) Usługa Poczty Bezpłatnej - usługa nieodpłatna umożliwiająca dostęp do konta poczty elektronicznej, polegająca na nadaniu Adresu Elektronicznego, przypisaniu mu określonej przestrzeni dyskowej na serwerach Administratora, oraz umożliwienie korzystania z Konta w celach: odbierania, wysyłania, zapisywania, przechowywania i usuwania wiadomości poczty elektronicznej.

11) Użytkownik - druga strona Umowy zawartej z Administratorem, upoważniona do korzystania z Usług za pośrednictwem Konta. Użytkownikiem może być wyłącznie osoba fizyczna korzystająca z Usług w celach osobistych.

II. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Regulamin określa warunki i zasady świadczenia Usług w Serwisie przez Administratora.

2. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. z dnia 15 października 2013 r. - Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.).

3. Każdy może zapoznać się nieodpłatnie z treścią Regulaminu.

4. Regulamin zostaje udostępniony w postaci pozwalającej na jego przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności (w formacie dokumentu HTML lub PDF). Na żądanie Użytkownika, Administrator prześle Użytkownikowi kopię regulaminu w formacie PDF na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej.

5. Regulamin stanowi integralną część Umowy. Użytkownik jest związany postanowieniami Regulaminu na skutek zaznaczenia odpowiedniego pola wyboru z treścią o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu, które następuje w trakcie rejestracji Użytkownika w Serwisie. Zaznaczenie pola wyboru, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym jest wymagane dla zawarcia Umowy.

6. Użytkownikowi będącemu konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy Użytkownik wykonuje poprzez złożenie stosownego oświadczenia przesłanego w formie elektronicznej - e-mailem wysłanym na adres pomoc@kontakt.int.pl - lub w formie pisemnej na adres siedziby Administratora. Wzór formularza odstąpienia jest dostępny pod adresem http://help.int.pl/odstapienie/

7. Użytkownik, o którym mowa w ust. 6 powyżej, może wyrazić zgodę na świadczenie Usług w ramach Umowy w okresie 14 dni na odstąpienie, jednakże przyjmuje do wiadomości, że w takiej sytuacji traci uprawnienie do odstąpienia od Umowy.

III. RODZAJ I ZAKRES USŁUG

1. Dostęp do Usług możliwy jest wyłącznie po zalogowaniu się Użytkownika na Konto w Serwisie. Zalogowanie się w Serwisie wymaga utworzenia Konta w Serwisie.

2. Usługi świadczone przez Administratora polegają na udostępnieniu za pośrednictwem sieci Internet funkcjonalności rozwiązań informatycznych w ramach Serwisu. Parametry, opcje, rodzaj i charakterystyka świadczonych Usług oraz sposób ich zamawiania dostępne są na stronach Serwisu.

3. Usługi nie stanowią usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t. jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 243, z późn. zm.).

4. Administrator świadczy następujące Usługi:

   a. Usługa Poczty Bezpłatnej.

5. Korzystanie z Usług może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w treści Regulaminu na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika, a Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie jakichkolwiek przepisów obowiązującego prawa przez Użytkownika w związku z korzystaniem z Usług.

6. Administrator udziela zgody na korzystanie z Usługi Poczty Bezpłatnej w ramach swojej infrastruktury teleinformatycznej za pomocą dowolnego programu - klienta obsługującego protokół POP3, IMAP lub inny oraz stron Serwisu na  - na warunkach licencji nieodpłatnej (licencja typu Adware) pod warunkiem wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych od Administratora, w tym na zlecenie Partnerów, na Adres Elektroniczny nadany w systemie informatycznym Serwisu.

7. Użytkownik oświadcza, że świadomy jest, że Serwis oraz Usługi podlegają stałym aktualizacjom i rozwojowi, w związku z tym mogą one nie być kompletne, niekompatybilne z urządzeniem końcowym Użytkownika lub też mogą być czasowo niedostępne.

8. Utworzenie Konta w Serwisie obejmuje następujące kroki:

   a. Użytkownik wprowadza wymagane dane i informacje za pomocą formularza rejestracji zamieszczonego na stronach internetowych Serwisu,

   b. Użytkownik, poprzez zaznaczenie odpowiednich pól wyboru, potwierdza zapoznanie się i akceptację Regulaminu oraz wyraża zgodę, o której mowa w ust. 6 powyżej,

   c. Użytkownik potwierdza utworzenie Konta poprzez kliknięcie przycisku "Zakładam Konto", kończąc w ten sposób procedurę rejestracji.

9. Umowa zostaje zawarta z chwilą skutecznego zakończenia procesu tworzenia Konta w Serwisie.

10. Użytkownik może dokonać zmiany hasła dostępu do Konta lub skorzystać z opcji przypomnienia hasła zgodnie z instrukcjami zawartymi w Serwisie.

11. Użytkownik samodzielnie bierze na siebie ryzyko braku wyboru odpowiedniej opcji przypomnienia hasła, a Administrator oświadcza, że Biuro Obsługi Klienta ani nikt inny reprezentujący Administratora nie nadaje ani nie weryfikuje uprawnień i nie nadaje nowych haseł.

12. Użytkownik może także skorzystać z opcji przypomnienia hasła za pośrednictwem usługi SMS o podwyższonej opłacie, o której mowa w art. 64 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t. jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 243, z późn. zm.) na zasadach określonych na stronach internetowych Serwisu. Usługa SMS, o której mowa w zdaniu poprzednim, jest świadczona przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych, których Użytkownik jest abonentem.

13. Użytkownik akceptując Regulamin oświadcza, że:

   a. dane, którymi posłużył się dla celów utworzenia Konta, a w szczególności rok urodzenia,  są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,

   b. zapoznał się z postanowieniami Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania,

   c. nazwa jego Konta (login) nie narusza praw osób trzecich, a wszelkie ewentualne spory na tym tle rozstrzygane będą bez udziału Administratora.

14. W przypadku wątpliwości odnośnie prawdziwości lub kompletności danych podanych przez Użytkownika, Administrator zastrzega sobie prawo do weryfikacji podanych informacji. W odniesieniu do Użytkowników, którzy nie ukończyli osiemnastego roku życia Administrator ma prawo żądania udostępnienia zgody udzielonej w formie pisemnej przez przedstawiciela ustawowego lub kuratora na utworzenie Konta w Serwisie. Administrator może żądać potwierdzenia prawdziwości danych oraz udostępnienia zgody przedstawiciela ustawowego lub kuratora przez cały okres trwania Umowy.

15. W przypadku braku przedstawienia przez Użytkownika żądanych danych, dokumentów, lub stwierdzenia nieprawdziwości podanych danych, Administrator ma prawo zablokowania dostępu do Konta.

IV. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

1. W ramach wykonywania Umowy, Administrator zobowiązuje się do dołożenia należytej staranności w trakcie świadczenia Usług. Administrator nie udziela żadnej gwarancji w związku ze świadczonymi Usługami.

2. Administrator zastrzega sobie prawo do:

   a. okresowego zaprzestania świadczenia Usług w celach rozbudowy systemu lub konserwacji sprzętu po wcześniejszym poinformowaniu Użytkowników na stronach Serwisu,

   b. wysyłania na Konta Użytkowników komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem Usługi oraz informacji o swoich bieżących ofertach.

3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:

   a. sposób w jaki będą wykorzystywane Konta przez Użytkowników, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki bądź szkody,

   b. materiały i dane pobrane z sieci Internet, w szczególności od innych Użytkowników,

   c. treść i inną zawartość przesyłanych wiadomości.

4. Użytkownik samodzielnie zapewnia sprzęt, system i oprogramowanie oraz ponosi związane z nimi opłaty, konieczne w celu umożliwienia połączenia się i korzystania z Internetu i korzystania z Usługi.

5. Korzystanie z Usług udostępnianych w Serwisie wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik, minimalnych wymagań technicznych, określonych poniżej:

   a. dostęp do sieci Internet,

   b. poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu cookie.

6. Administrator zobowiązuje się do nieudostępniania danych identyfikacyjnych Użytkownika osobom trzecim za wyjątkiem przypadków określonych przepisami prawa. Administrator w przypadku przesyłania Użytkownikowi wiadomości na podstawie zgody, o której mowa w rozdz. III ust. 6 Regulaminu, nie udostępnia jakichkolwiek danych osobowych Użytkowników podmiotom trzecim, których produkty i usługi są prezentowane w powyższych wiadomościach.

7. Administrator zastrzega sobie prawo do:

   a. usuwania korespondencji, która jest przechowywana na Koncie, jeżeli Użytkownik nie logował się do Konta przez okres dłuższy niż 90 dni (licząc od daty ostatniego logowania), bez możliwości ich ponownego odtworzenia;

   b. systematycznego usuwania zbędnych wiadomości zgromadzonych na koncie pocztowym w folderze Kosz oraz SPAM, jeśli czas ich przechowywania w tym folderze jest dłuższy niż 30 dni; tego rodzaju wiadomości będą automatycznie kasowane, bez możliwości ich ponownego odtworzenia;

   c. odmowy rejestracji bądź zablokowania już zarejestrowanego Konta o określonej nazwie, jeżeli nazwa tego Konta pozwala przypuszczać, że innemu Użytkownikowi przysługuje pierwszeństwo w jej zarejestrowaniu, w szczególności w związku z uzyskaniem wiarygodnego zgłoszenia;

   d. ograniczenia lub całkowitego zablokowania możliwości otrzymywania wiadomości z pewnych adresów elektronicznych, a nawet całych domen oraz adresów IP, w szczególności w razie stwierdzenia naruszania dóbr Użytkowników przez treści wysyłane z tych adresów;

   e. systematycznego przenoszenia nieprzeczytanych wiadomości zgromadzonych na koncie pocztowym w folderach Oferty i Społeczności do folderu Kosz, jeśli czas ich przechowywania w tych folderach jest dłuższy niż 45 dni (licząc od daty otrzymania maila);

   f. wprowadzenia limitu na transfer danych z i do Konta (tzw. quota), w tym zablokowania możliwości wysyłania wiadomości, w przypadku zaobserwowania przez Administratora, że Użytkownik korzysta z Usługi w sposób niezgodny z Regulaminem lub niezgodnie z parametrami Usługi; przywrócenie pełnej funkcjonalności jest możliwe tylko i wyłącznie w drodze zmiany hasła;

   g. wprowadzenia limitów pojemności przechowywanych danych w ramach Usługi, w sytuacji gdy Administrator zaobserwuje, że Użytkownik korzysta z Usługi niezgodnie z jej przeznaczeniem, w szczególności w sytuacji wykorzystywania Usługi jako usługi udostępniania przestrzeni dyskowej do przechowywania znacznej ilości danych niestanowiących standardowej korespondencji poczty elektronicznej;

   h. zakończenia świadczenia Usług poprzez zamknięcie części lub całości Serwisu, po opublikowaniu na stronach Serwisu odpowiedniej informacji.

V. PRAWA I OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA

1. Administrator dołoży wszelkich starań celem zapewnienia prawidłowego działania Serwisu i ochrony danych znajdujących się na swoich serwerach, w szczególności Administrator nieodpłatnie umożliwia korzystanie z technik kryptograficznych (przy wykorzystaniu protokołu bezpiecznej transmisji danych).

2. W przypadku zgłoszenia przez Użytkownika problemów technicznych pojawiających się w związku z użytkowaniem Konta, Administrator na wyraźne życzenie może dokonać sprawdzenia technicznych aspektów funkcjonowania Konta oraz wykonać wszelkie czynności naprawcze niezbędne dla rozwiązania zaistniałych problemów.

3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:

   a. szkody, w tym utratę danych, powstałe w wyniku ingerencji osób trzecich, wadliwego działania czynników zewnętrznych oraz innych systemów (np. sieci telekomunikacyjnych) niezależnych od Administratora,

   b. szkody, w tym utratę danych,  powstałe w wyniku działania siły wyższej,

   c. zakłócenia w funkcjonowaniu strony Serwisu wywołane niedozwoloną ingerencją Użytkowników, w żaden sposób niezależną od Administratora,

   d. treść korespondencji wysyłanej przez Użytkowników,

   e. udostępnienie hasła i danych osobom upoważnionym, na podstawie właściwych przepisów prawa,

   f. szkodę wynikającą z dostępu do konta Użytkownika osób nieuprawnionych, które są konsekwencją okoliczności niezależnych od Administratora,

   g. szkody powstałe w wyniku niedotrzymania przez Użytkownika postanowień Regulaminu.

VI. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownik zobowiązany jest do:

   a. podawania wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Użytkownika,

   b. niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Użytkownika w związku z zawarciem i wykonywaniem Umowy,

   c. korzystania z Usług oraz Serwisu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi zwyczajami i zasadami współżycia społecznego, w szczególności zabronione jest korzystanie z Serwisu oraz Usług w celu destabilizacji pracy, poufności lub integralności Serwisu, innych systemów komputerowych należących do Administratora lub osób trzecich, naruszenia integralności lub poufności danych zgromadzonych w takich systemach informatycznych,

   d. niedostarczania i nieprzekazywania w ramach korzystania z Usług jakichkolwiek treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa lub naruszających prawa osób trzecich,

   e. niepodejmowania czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Użytkownika.

2. Użytkownik nie jest uprawniony do żądania fizycznego dostępu do infrastruktury informatycznej, w ramach której funkcjonują rozwiązania informatyczne udostępnione w ramach Serwisu, ani wydania w jakiejkolwiek formie kodów źródłowych lub wynikowych do tych rozwiązań. Za wyjątkiem prawa do korzystania z funkcjonalności Serwisu oraz udostępnionych Usług zgodnie z Regulaminem, Użytkownik nie nabywa żadnych praw do elementów Serwisu, w tym w szczególności praw autorskich do udostępnionych rozwiązań informatycznych lub oznaczeń używanych przez Administratora w Serwisie.

3. W ramach Konta Użytkownik może dodać jako awatar dowolny rysunek, z tym zastrzeżeniem, że zabronione są wszelkie grafiki i zdjęcia o charakterze erotycznym, pornograficznym lub treści niezgodnej z obowiązującym prawem.

VII. BLOKADA KONTA

1. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta Użytkownika, który narusza postanowienia Regulaminu.

2. Administrator oświadcza a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w przypadku uzasadnionych podejrzeń o naruszanie Regulaminu przez Użytkownika, np. w wyniku otrzymania "wiarygodnej informacji", Administrator może przeprowadzić postępowanie wyjaśniające, w trakcie którego może zbierać informacje z Konta i o Koncie bez prawa wglądu do korespondencji Użytkownika.

3. Przez "wiarygodną informację" o bezprawnym charakterze danych dostarczonych przez Użytkownika i przechowywanych na Koncie lub związanej z nimi działalności rozumie się zwłaszcza, ale nie wyłącznie:

   a. zawiadomienie o otrzymaniu niezamówionej informacji handlowej, jeśli Administrator otrzyma co najmniej trzy zawiadomienia o otrzymaniu tej samej informacji handlowej od różnych Użytkowników;

   b. zawiadomienie przesłane w formie pisemnej, pocztą na adres Administratora z czytelnym podpisem zgłaszającego oraz wydrukiem nagłówka i treści wiadomości; zawiadomienie takie powinno zawierać co najmniej nagłówek i treść informacji handlowej oraz dane pozwalające zidentyfikować zgłaszającego, w szczególności imię i nazwisko oraz adres osoby zgłaszającej); Administrator zastrzega sobie prawo indywidualnej oceny wiarygodności otrzymanych zawiadomień.

4. W przypadku, gdyby Użytkownik podjął działania, które nie są sprzeczne z Regulaminem, a zostaną przez Administratora uznane za niepożądane, Administrator zawiadomi o tym fakcie Użytkownika pocztą elektroniczną, z żądaniem natychmiastowego zaprzestania podejmowania tych działań.

VIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Użytkownik ma prawo do zgłoszenia reklamacji w związku z wykonywaniem Umowy.

2. Reklamacja Użytkownika w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy winna zostać przesłana Administratorowi w formie pisemnej na adres podany w rozdziale XI ust. 7 Regulaminu lub formie elektronicznej i wysłana na następujący adres e-mail: pomoc@kontakt.int.pl i określać:

   a. dane Użytkownika umożliwiające kontakt z nim oraz jego identyfikację jako Użytkownika Konta w Serwisie,

   b. rodzaj Usługi, której reklamacja dotyczy,

   c. zarzuty Użytkownika,

   d. okoliczności uzasadniające reklamację Użytkownika oraz ewentualnie dowody na ich poparcie,

   e. ewentualnie żądany przez Użytkownika sposób usunięcia zarzucanego naruszenia.

3. Administrator obowiązany jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację w terminie 21 dni od daty jej otrzymania wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją załatwić lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska. W przypadku konieczności wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych z usługami świadczonymi na rzecz Administratora przez podmioty, za które Administrator nie ponosi odpowiedzialności, Administrator przesyła w terminie 7 dni informację o potrzebie wyjaśnienia tych okoliczności.

IX. DANE OSOBOWE I POUFNOŚĆ

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Administrator.

2. Dane osobowe przekazane przez Użytkowników będą przetwarzane dla celów wykonywania Umowy, celów statystycznych oraz w prawnie usprawiedliwionym celu administratora danych.

3. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane podmiotom trzecim, za wyjątkiem sytuacji związanych z realizacją przeprowadzenia płatności elektronicznej dokonywanej na żądanie Użytkownika uprawnionego do dokonywania takich operacji lub też w przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

4. Dane osobowe Użytkowników są chronione i przetwarzane, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1030 ze zm.).

5. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i prawo poprawiania danych. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.

6. Celem ulepszenia jakości świadczonych Usług, Administrator zbiera i analizuje dane w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze świadczonych przez niego Usług oraz wykorzystuje dane w celu badania preferencji Użytkowników i dostosowywania oferty Administratora do oczekiwań Użytkowników.

7. W celach, o których mowa w ust. 6 powyżej, w przypadku odpowiedniego skonfigurowania przez Użytkownika oprogramowania wykorzystywanego do korzystania z Usługi, Administrator oraz Partnerzy mogą zbierać dane o sposobie korzystania przez Użytkownika z Serwisu z wykorzystaniem plików cookies lub innych podobnych technologii oraz przetwarzać powyższe dane w celach odpowiedniego dostosowania wyświetlanych treści. Przetwarzanie powyższych danych jest dokonywane w odseparowaniu od danych mogących stanowić dane osobowe Użytkownika, w szczególności przetwarzanie tych danych będzie odbywać się anonimowo i grupowo, a dane te nie będą umożliwiać określenia tożsamości danego Użytkownika bez wykorzystania nadmiernych kosztów, czasu lub działań.

X. CZAS TRWANIA I ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.

2. Użytkownik ma prawo wypowiedzieć Umowę w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym, składając stosowne oświadczenie Administratorowi - w formie pisemnego oświadczenia przesłanego na adres siedziby Administratora, określony w rozdz. XI ust. 7 Regulaminu, lub w formie elektronicznej na adres: pomoc@kontakt.int.pl- lub poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w ustawieniach Konta.

3. Administrator może wypowiedzieć Umowę w każdym czasie, z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

4. Administrator może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

   a. stwierdzenia przez Administratora, że działania Użytkownika stanowią lub grożą naruszeniem przepisów prawa lub Regulaminu albo praw innych osób, a w szczególności stanowią lub grożą naruszeniem majątkowych lub osobistych praw autorskich, praw własności intelektualnej, dóbr osobistych Administratora lub innych osób;

   b. naruszenia przez Użytkownika obowiązków, o których mowa w rozdz. VI ust. 1 Regulaminu;

   c. gdy nazwa Konta jest wyrażeniem powszechnie uznanym za obraźliwe lub niezgodne z dobrymi obyczajami lub pozwala przypuszczać, że innej osobie przysługuje pierwszeństwo w jej zarejestrowaniu;

   d. braku technicznych możliwości świadczenia Usług, w szczególności awarii Serwisu lub utraty praw do korzystania z jakiegokolwiek elementu Serwisu;

   e. zgłoszenia przez Użytkownika żądania zaprzestania przetwarzania przez Administratora danych osobowych Użytkownika, których przetwarzanie jest niezbędne ze względu na sposób funkcjonowania systemu teleinformatycznego umożliwiającego świadczenie Usług; usunięcie tych danych przez Administratora, na wniosek Użytkownika, równoważne jest z usunięciem Konta tego Użytkownika;

   f. cofnięcia przez Użytkownika zgody, o której mowa w rozdz. III ust. 6 Regulaminu;

   g. przeniesienia na osoby trzecie prawa do korzystania z Konta;

   h. otwarcia likwidacji Administratora.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.  Administrator zastrzega sobie prawo do przekazania lub zlecenia wszystkich lub części swoich praw i obowiązków wynikłych z Regulaminu. W takim przypadku procedura wstąpienia podmiotu trzeciego w całość lub część praw i obowiązków wynikających z Umowy odbędzie się na warunkach ogólnie obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przepisów prawa, a odpowiednia informacja zostanie przesłana do Użytkownika w formie mailowej.

2. Administrator dołoży należytej staranności aby podmiot, na rzecz którego dokonano zlecenia lub przekazania praw lub obowiązków świadczył Usługi ze starannością ogólnie wymaganą w stosunkach danego rodzaju.

3. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku:

   a. zmiany przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną, wpływającej na wzajemne prawa i obowiązki Użytkownika i Administratora, lub zmiany interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;

   b. zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną spowodowanej względami technicznymi lub technologicznymi, biznesowymi lub bezpieczeństwa;

   c. zmiany zakresu lub świadczenia usług drogą elektroniczną, do których stosują się postanowienia Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych lub wycofanie przez Serwis dotychczasowych usług;

4. O zmianach Regulaminu każdy Użytkownik będzie informowany na 30 dni przed wejściem w życie nowych postanowień Regulaminu, przez Administratora drogą elektroniczną za pomocą jednej z poniższych metod komunikowania się:

   a. mailem przesłanym na adres mailowy podany przez Użytkownika w związku z rejestracją w Serwisie - w takim przypadku zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika, jeśli w terminie 14 dni od daty otrzymania powyższej informacji Użytkownik nie oświadczy Administratorowi - drogą pisemną lub mailową - że nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian. W przypadku złożenia takiego oświadczenia Umowa pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem ulega rozwiązaniu, konto Użytkownika zostaje zlikwidowane i następuje wyrejestrowanie Użytkownika z Serwisu, lub

   b. w formie wiadomości elektronicznej, która zostanie wyświetlona Użytkownikowi w trakcie logowania się przez niego na swoje konto w Serwisie - w takim przypadku zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika, jeśli w terminie 14 dni od daty otrzymania powyższej informacji Użytkownik nie oświadczy Administratorowi drogą pisemną lub mailową, że nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian. W przypadku złożenia takiego oświadczenia Umowa pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem ulega rozwiązaniu, konto Użytkownika zostaje zlikwidowane i następuje wyrejestrowanie Użytkownika z Serwisu.

5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie w szczególności przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Kodeksu cywilnego.

6. Administratorem jest: GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 416593, NIP 5272644300.

7. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania, dotyczące działania Usługi i Serwisu należy kierować na adres: pomoc@kontakt.int.pl lub zgłaszać listownie na adres: Grupa INTERIA.PL Spółka z o.o. Sp. k., Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków z dopiskiem "poczta INT.PL". kontakt telefoniczny: tel. +48 12 646 28 12, fax. + 48 12 646 27 10

8. Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z Usług i o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści Usług, wprowadzanych przez Administratora do systemu teleinformatycznego Użytkownika oraz inne zagadnienia, nieujęte w Regulaminie, zawiera Regulamin Świadczenia Usług przez Administratora, dostępny pod adresem http://firma.interia.pl/regulamin.

9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 19 września 2016 roku.

Treść regulaminu do pobrania w formie dokumentu .pdf

Oceń czy byliśmy dla Ciebie pomocni

  • Przepisz kod z obrazka.
    (6 znaków)

  • przepisz kod z obrazka